خدايا چنان كن سرانجام كار توخوشنود باشي و ما رستگار

حوزه علمیه زهرای اطهر (س) لارستان